پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران
پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران اخبار انجام عملیات گویاسازی رقومی از شهر باروق (استان آذربایجان غربی)

انجام عملیات گویاسازی رقومی از شهر باروق (استان آذربایجان غربی)

فرآیند انجام عملیات گویاسازی و طبقه بندی عوارض جغرافیایی

1402/08/18
این فرآیند ابتدا با انجام مطالعات اولیه برروی عکس‌های اورتوفتو تهیه شده از منطقه باروق(استان آذربایجان غربی) شروع گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور به نقل از اداره کل نقشه برداری زمینی و بنیادی، فرآیند انجام عملیات گویاسازی و طبقه بندی عوارض جغرافیایی بعنوان یکی از اولویت های اصلی و مهم اداره کل نقشه برداری زمینی و بنیادی/ اداره گویاسازی و اطلاعات توصیفی قرار گرفته است.

این فرآیند ابتدا با انجام مطالعات اولیه برروی عکس‌های اورتوفتو تهیه شده از منطقه باروق(استان آذربایجان غربی) شروع گردید و در ادامه با بارگزاری عکس در سامانه گویاسازی رقومی و عزیمت گروه فنی از سازمان نقشه برداری کشور به منطقه مورد نظر، عملیات گردآوری و ذخیره سازی داده ها در قالب رقومی به اتمام رسید. شکل(1)، (2) و (3)

شکل(1): نمایی از سامانه گویاسازی رقومی سازمان نقشه برداری کشور

شکل(2): بارگزاری عکس ارتوفتو شهرباروق(استان آذربایجان غربی)

شکل(3): گردآوری، ذخیره سازی و نمایش داده های گویای شهرباروق(استان آذربایجان غربی)

شایان ذکر است نقطه قوت این فرآیند امکان انجام تمامی مراحل از قبیل گردآوری، اخذ، ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل و نمایش رقومی داده ها و اطلاعات توصیفی عوارض مکانی وجود خواهد داشت. شکل(4)

شکل(4): نمایی از داده های جغرافیایی شهرباروق(استان آذربایجان غربی)

شکل(5): نمایی از داده های جغرافیایی شهرباروق(استان آذربایجان غربی)

منبع:


https://ncc.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C)


©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.